OERKNAL

–OERKNAL–

— kosmisch orgasme —

— liefde en licht —

— miriaden vonken —

— levensvonken —

— jij en ik —

— zijn vonken licht —

— laat ze stralen —

— en haal eindelijk —

— Jezus van het kruis.

“JEZUS “

     De boeken van Enoch, Jesheua (Jezus), en Miriam vertegenwoordigen 12 van de 15 “Ontbrekende Boeken van de Bijbel”, die oorspronkelijk deel uitmaakten van de legitieme Esseense “Graal-lijn”- leringen.
     De Esseense leringen werden doelbewust bewerkt en verdraaid in 325 n.Chr. door het Consilie van Nicea en de Kerk van Rome. Dit om een controledogma te cre-eren, die werd gepresenteerd als de gecanoniseerde Bijbel.
     De Cathari uit Zuid-Frankrijk bewaarden enkele van deze Esseense documenten van Jesheua en Miriam, totdat de Kerk van Rome in 1244 n.Chr. de uitroeiing van de Cathari gelastte.
     Wanneer de cataclysmische Aarde-veranderingen zoals poolverschuiving kunnen worden voorkomen tijdens de voortschrijdende Stellaire Activerings Cyclus (S.A.C.) zal Jesheua Sananda Melchyzedek (12 v. Chr.- 27 n.Chr.), de Jezus Christus uit de Bijbel (echter nooit aan het kruis gestorven), tussen 2007 – 2012 opnieuw binnen komen in een fysiek menselijke incarnatie.
     Jesheua keert terug als ‘Indigo-kind’-baby via de Sirius B Raad van Azuur-lijn, net zoals dat het geval was in 12 v.Chr.. Jesheua’s geplande terugkeer is bedoeld om het begin van een open kontakt met de inter-galactische Beschermengelen-rassen van het Smaragden Verbond in te luiden.
     Het Smaragden Verbond bevat het oorspronkelijke Scheppings-plan zoals dat is opgesteld door de Grondleggers.
     Ter voorbereiding op Jesheua’s voorspelde “Wederkomst” tussen 2007 – 2012 en het kontakt op grote schaal met Engelen-naties, zijn Jesheua’s tijdgenoten van 10 n.Chr., Miriam en Johannes de Doper, al ge-incarneerd in menselijke vorm.
     Wanneer de Aarde-veranderingen kunnen worden voorkomen (2000 – 2017) zullen de gebeurtenissen uitmonden in de beoogde succesvolle overgang van het langverwachte en voorspelde :
     NIEUWE TIJDPERK VAN EENHEID – LIEFDE – VRIJHEID EN VERLICHTING !!!
Uittreksel uit VOYAGERS 1
door Ashayana Deane
DE 3 “CHRISTUSSEN”

1     Onder leiding van de Azurieten (Sirius B) werd in 12 v.Chr. Sananda Jesheua Melchizedek geboren in een particulier woonhuis even buiten Bethlehem. De naam van de moeder was Jeudi en die van de vader Johius. Beiden waren leiders in de Blauwe Vlam Melchizedek Esseense Sekte. Van een Onbevlekte Ontvangenis was geen sprake : Het kind werd op een traditionele wijze verwekt.

      Later echter, werd deze bekend als Jezus, zoon van Maria en Jozef.
      JESHEUA, een avatar van her 12de niveau, werd geboren in de afstammingslijn van het huis van Salomo en in zijn kindertijd toevertrouwd aan de hoede van de Priesters van Ur.(Bij wie ook Ashayana haar opleiding kreeg). Later kreeg hij 6 kinderen bij 6 verschillende vrouwen.
2     De personen Maria en Jozef waren dus niet de ouders van dit avatar-kind, maar van een 9de niveau avatar. Deze geboorte werd in 7 v. Chr. georganiseerd door de Elohim om het Patriarchale Templar-Credo om te buigenzodat deze een betere weerspiegeling kon worden van de WET VAN EEN, die een volkomen gelijkwaardigheid toeschrijft aan de man en aan de vrouw.
      Dit kind werd Jeshewua (-9) genoemd en de verhalen van zijn geboorte bij de Hebreeuwse Melchizedek Essenen Maria en Jozef zijn vastgelegd als de geboorte van Jezus in de hedendaagse doctrine.
      JESHEWUA -9 werd evenmin middels Onbevlekte Ontvangenis verwekt, maar door de visitatie van een ET-Nephilim (de “Engel”) die, net als koning Melchizedek voordien, deel uitmaakte van de entiteit genaamd Jehova. Jeshewua’s moeder Maria werd eveneens uit een ET-Nephilim-conceptie geboren !
      De Elohim echter wilden niet dat de kennis over het ET-voorouderschap beschikbaar kwam in brede lagen van de bevolking, dus werd de waarheid van Jeshewua’s geboorte verborgen in het verhaal van de Onbevlekte Ontvangenis. In reeds bestaande mythen immers waren maagdelijke geboorten niet ongewoon !
      Later kreeg hij 3 kinderen bij Maria Magdalena, zijn vrouw.
3     De derde man was Arihabi, een in Jeruzalem geboren Annu-Melchizedek. Deze werd door de Elohim, middels een reeks visioenen, tot de overtuiging gebracht dat hij de ware Jeshewua -9 was. En dit is de man die werd gekruisigd !!
      Het offer van Arihabi werd ge-ensceneerd om de aandacht af te leiden van de echte Jeshewua -9, zijn familie en nakomelingschap.
      De verrijzenis van het “L i c h a a m  v a n  C h r i s t u s”/Arihabi werd georkestreerd door de Elohim met behulp van holografische inserties !! In ruil voor zijn hulp in het afleiden van de aandacht van Jeshewua -9, werd het lichaam van Arihabi, ook al was hij geen avatar, door de Elohim weer tot leven gewekt om vervolgens naar India te worden gebracht, waar hij nog 30 jr leefde.
 I n  d e  l o o p  v a n  d e  e e u w e n  d i e  v o l g d e n  o p  d e  g e b o o r t e  v a n  b e i d e  a v a t a r s , w e r d e n  d e  l e v e n s v e r h a l e n  v a n  J e s h e u a -12  e n J e s h e w u a -9 , p l u s  d a t  v a n  A r i h a b i  s a m e n g e b u n d e l d  t o t  E E N p e r s o n a g e , J e z u s  C h r i s t u s.
      De 6 kinderen van Jesheua -12 werden verwekt middels heilige voortplantings-riten met als enig doel het bestendigen van het 12-strengen DNA-patroon in de menselijke rassen. Jesheua zelf bemoeide zich niet rechtstreeks met hun opvoeding. Daarvoor werd er voor ieder kind zorgvuldig een Blauwe Vlam adoptie-vader gezocht. Evenmin fungeerde hij als echtgenoot voor een van de 6 vrouwen….
      Om bovenbeschreven reden werden ook de nakomelingen van Jeshewua -9 beschermd.
      Het 12-strengen DNA is nodig om onze verdere evolutie te kunnen voltooien….
Uittreksel uit VOYAGERS 2
door Ashayana Deane.

TERUGKEER NAAR ONSCHULD

Herwinnen van het Heilige en Heling van Wereldreligies.

In de tijden voor de val van de Breneau van 208.216 v.Chr., toen de Engelen-mensenrassen van Aarde de toegang tot D-12 (Pre-materie Densiteit “Universele Christosveld”) kwijtraakten, was alle levenservaring een l e v e n d g e b e d van vreugdevolle spirituele en materiele viering. In die tijden was r e l i g i e niet een controle-dogma dat werd gebruikt om mensen van persoonlijke macht en waardigheid te beroven.
In die tijden gingen mensen n i e t dood ( = verlieten n i e t hun lichaam) maar kozen bewust om te ascenderen (zich te verheffen) via het Universele Sterrenpoorten-stelsel. Het was volstrekt helder dat Wetenschap en Spiritualiteit deel uitmaakten van dezelfde OER – SCHEPPINGS MECHANICA , die de ervaring van manifeste expressie en gelijktijdig de ervaring van ver-e e n-iging (at-o n e-ment) met de e c h t e liefdevolle God – Bron mogelijk maakte.
In die tijd kenden we allemaal ons-ZELF, elkaar, de Aarde en a l l e d i n g e n als gezegende uitdrukkings-wijzen van de e n e God, en we eerbiedigden a l l e d i n g e n dienovereenkomstig.

In die lang vervlogen tijden, de DAGEN DER ONSCHULD, waren er 12 Engelen-mens Stammen benoemd als Co – Beschermers van Aardes Planetaire Templar Complex. Aan elke Stam was een van de Twaalf Smaragden Verbond CDT – Platen toevertrouwd.
Deze CDT- Platen bevatten de gegevens afkomstig van de 12 Pre – Atlantische Holografische Schijven uit 246.000 v. Chr. en zijn in bewaring bij de A z u r i e t e . P r i e s t e r s . v a n . U r (= Licht)
Iedere CDT – Plaat bevat aldus een/twaalfde van de Grondleggers’ Smaragden Verbonds-leringen over de Aard en Mechanica van Werkelijkheid, Bewust-zijn, en Manifestatie. Vanaf de CDT – Platen, beschermd door de 12 Engelen-mens Stammen, ontstonden de eerste aardse mondelinge en geschreven vertalingen van de Grondleggers’ Heilige Leringen.

Deze tekst-vertalingen waren de oorspronkelijke HEILIGE BOEKEN van de 12 ECHTE COMPONENTEN VAN WAT “RELIGIE” WORDT GENOEMD. De leringen van a l l e echte Heilige Boeken VULDEN ELKAAR AAN, eerbiedigen dezelfde eeuwige liefdevolle e e n – G o d – B r o n , die eindeloos veel namen en geen naam heeft.
Al de oude “Heilige Boeken” die onze rassen vandaag nog verdeeld houden, kwamen oorspronkelijk voort uit deze 12 lichamen van ooit heilige Smaragden Verbonds-leringen. In de chaos van de Gevallen Engelen infiltratie van Atlantis, en de voortschrijdende opmars van het Anti – Christische Fantoom-matrix-paradigma op Aarde, die zich sinds Atlantische tijden heeft voltrokken, zijn ONZE HEILIGE RELIGIES VERKRACHT EN NOG NET NIET UITGEDOOFD. Valse leringen zijn tussen de lijnen van waarheid geweven, en de KERNEN van waarheid met de meeste diepgang zijn in hun totaliteit verwijderd.
Meer dan 11.000 jaar zijn Menselijke en Illuminatie-hytbride rassen, die de waarheid van hun geschiedenis, rasidentiteit, geheugen en onmiddellijke relatie tot de God – KRACHT was ontzegd, bezig geweest elkaar en de Aarde te vermorzelen op grond van Indringer ET/Gevallen Engelen RELIGIEUZE MISLEIDING.

Het is nu aan ieder van ons of we al dan niet de LEVENDE, LIEFDEVOLLE, EEUWIGE GOD – AANWEZIGHEID liefhebben en de belofte van een b e r e i k b a r e . h e m e l , waar echte God – Spirit voor staat. De Levende God – Aanwezigheid woont in g e e n . e n k e l boek. Het woont in iedere en elke persoon, plaats of ding. Echte HEILIGE BOEKEN leren ons over de eeuwige waarheden van spirit en wetenschap, met behulp waarvan we het snelst en gemakkelijkst de God – Aanwezigheid in ons binnenste kunnen wekken.
Sommige mensen zullen er voor kiezen om – meer dan de Levende Liefdevolle God – de verdraaide grootspraak en tirades van wraakzuchtige, hardvochtige en oordeelzuchtige Indringer ET – Valse Goden lief te hebben, omdat dit hun schijnzekerheid biedt en een “m a a t s c h a p p e l ij k . a a n v a a r d b a a r ” referentiekader.
Schijnzekerheid en “p a s s e n . i n . d e . l o k a l e . s t a m ” zijn nogal armzalige “t e g e m o e t k o m i n g e n ” als betaling voor het gevangen zetten van iemands ziel.

De Heilige Leringen van de 12 Stammen-naties verdrinken momenteel in een zee van Gevallen-Engelen leugens : het is aan ons om deze in veiligheid te stellen.
IEDERE HEDENDAAGSE RELIGIE BEZIT GEDEELTELIJKE WAARHEDEN EN GEDEELTELIJKE LEUGENS.
Het is aan ons om de Levende – God – Spirit in ons-ZELF te vinden, waardoor we het Heilige in iedere en elke Geloofs-overtuiging kunnen terugwinnen en ons te kunnen ontdoen van de onzin die ons geleerd heeft elkaar te veroordelen en te doden, ons ZELF op te offeren, en zonder het te beseffen Gevallen-Engelen agenda’s te steunen.
Als we de beloofde HEMEL OP AARDE wensen te vinden, moeten we deze eerst vinden in ons ZELF, hetgeen we niet kunnen zolang we doorgaan met het KRUISIGEN VAN ONSZELF uit naam van uitwendige Krijgsheren en van Wraakvervulde Valse Goden. In het terugwinnen van het Heilige en het afleggen van de Misleiding in de credo’s van onze wereldreligies, kunnen we allemaal GOD, ons ZELF, en elkaar her-ontdekken, en met die ontdekking kunnen we de reis van onze collectieve TERUGKEER NAAR ONSCHULD aanvaarden.

GOD IS ECHT.

Het is een alomtegenwoordige, almachtige, alwetende Kracht en Bron van bewust-zijn waarin we allemaal verblijven (zelfs de “slechten”), en waaruit we allemaal zijn opgebouwd. De e c h t e God is voorbij vorm en manifestatie ; en geen wezen kan ooit gescheiden zijn van de e c h t e God, omdat iedere vorm-manifestatie plaatsvindt binnen in de Bron. Zelfs wezens van de Fantoom-matrix maken deel uit van de heelheid van God, maar zij vertegenwoordigende de delen van Gods bwust-zijn die hun Goddelijke Identiteit vergeten zijn en geen herinnering hebben aan de heelheid waarvan ze deel uit maken.
Fantoom-matrix-wezens concurreren met anderen om macht, omdat ze de eindeloze toevoer van levende macht, energie en liefde die eeuwig circuleert tussen Bron en alle levende dingen in manifestatie, noch onderkennen, noch begrijpen.

We zijn allemaal ieder moment rechtstreeks verbonden met de e c h t e God – Bron : we kunnen de ooit algemeen bekende “GEHEIMEN” LEREN VAN HOE WIJ DE LEVENDE – LIEFDEVOLLE GOD – AANWEZIGHEID STEEDS VERDER IN ONS KUNNEN LATEN BELICHAMEN. We hoeven ons ZELF niet aan zelf-benoemde onechte – God Gevallen Engelen te onderwerpen, die afhankelijk zijn van het nemen van onze energie/macht om hun eigen voorraad in stand te houden.
Zodra we de hindernis van “UITERLIJKE VALSE – GOD VERERING ( Worship)”, genomen hebben en vervangen door “INNERLIJKE LEVENDE – GOD WAARDERING (Worth-ship)”zullen we niet langer al te zeer onder de indruk zijn van, of mentaal of emotioneel lichtgelovig zijn zijn voor wat betreft de “r u i m t e – b r o e d e r . a l s . v e r l o s s e r ” Gevallen Engelen-agenda.

ASCENTIE IS ECHT.

Maar het wordt niet bereikt door je-ZELF in de Fantoom-matrix te laten zuigen als gevolg van het dogmatisch aanhangen van door Gevallen Engelen verdraaide oude teksten. De Smaragden Verbond Grondlegger-rassen hebben altijd de o o r s p r o n k e l ij k e VRIJHEIDSLEER van onze LIEFDEVOLLE BRON en ONVERVREEMDBARE SPIRITUALITEIT verkondigd : de realiteiten van een liefdevolle God, die in ons allen leeft. De Grondleggers leren ook over de heilige en wetenschappelijke realiteiten van de MAHARATA , waar het e c h t e . C h r i s t u s v e r h a a l oorspronkelijk voor stond, en dat door de e c h t e . m a n . C h r i s t u s , Jesheua Melchizedek, en vele anderen uit a l l e religies, ooit gepassioneerd verkondigd werd.

Lang geleden, voordat onze planeet “g e k a a p t” werd door de spiritueel en genetisch verwrongen, geestelijk gestoorde, machts-hongerige Gevallen Engelen-zielen van de Fantoom-matrix, WAREN DE SMARAGDEN VERBONDS-LERINGEN ‘S MENSHEIDS ERFGOED EN ALGEMEEN BEKENDE KENNIS. DE SMARAGDEN VERBONDS-LERINGEN WAREN OOIT DE KERN, HET HART EN DE ZIEL VAN I E D E R E RELIGIE. DEZE LERINGEN BEHOREN DE CHRISTEN, DE MOSLIM, DE JOOD, DE HINDOE, DE BOEDDHIIST, DE SJAMAAN….IEDEREEN TOE.
Zo was het in de dagen v o o r dat de “Valk”, de “Feniks”, de “Draak” en de “Duif” hun territoriale claim op Aarde legden en probeerden de ziel van de mensheid in bezit te nemen. Dit waren de TIJDEN VAN WELEER, de TIJDEN VAN ONSCHULD, toen de Engelen-mensen in VREDE EN VREUGDE-VOLLE EENDRACHT leefden met alle andere rijken in “Gods Huis met de Vele Woningen” dat ons 15 – Dimensionale Tijdmatrix-stelsel – en de vele anderen in zijn soort – is. Dit waren de dagen v o o r het verval van Atlantis. Op dit moment, in het Brugzone Binnen-Aarde Tijdcontinu-um dat ’s mensheids zegevierende toekomst vertegenwoordigt, worden de Dagen der Onschuld herboren.

Vandaag zien we ons voor een waarlijk ingrijpende keuze gesteld. Onderwerpen en offeren we onze Levende Innerlijke Christos op het altaar van de Wraakzuchtige Goden uit oude boeken, of reiken we in ons ZELF en Godwaarts, om de Levende Aanwezigheid van Bron te vinden die daar altijd al is geweest ?
DIT ZIJN DE MEEST DOORSLAG GEVENDE TIJDEN , OMDAT WE IN HET HEDENDAAGSE WERELD-TONEEL GETUIGE ZULLEN ZIJN VAN DE LANG VOORSPELDE “KRIJG VAN DE ENGELEN”.

…………………………………………………………………………………………………….

D e . G e v a l l e n . E n g e l e n . e n . d e . L e v e n d e . E n g e l e n . z u l l e n . p r e c i e s . i n . d e z e . t ij d ,  e l k a a r . o n t m o e t e n , e n . i e d e r e . i n d i v i d u e l e . p e r s o o n . z a l . z i c h . v o o r . d e . k e u s . g e s t e l d . z i e n . o m . t e . b e s l u i t e n . w e l k . t y p e . E n g e l . h ij . o f . z ij . z a l . z ij n….

Dit is een hoofdstuk uit het boek VOYAGERS 2 , door Ashayana Deane , met toestemming van de uitgever van de Schildpad Boeken. Het 1ste boek kwam uit in 2001, in de Nederlandse vertaling 2004 – 2006.

Lieve groet

Advertenties